دکتر سپیده رئیسی

دکتر سپیده رئیسی

دکتری روانشناسی سلامت

 • دکترای تخصصی روان شناسی سلامت دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه رودهن
 • کارشناسی روان شناسی عمومی دانشگاه اصفهان
 • مشاور و روان درمانگر مرکز جامع درمان ،انواع
 • مشاوره و بازتوانی سومصرف مواد مخدر و محرک -وابستگی زندگی دوباره
 • روان درمانگر بخش نورولوژی بیمارستان شهدا تجریش
 • روان شناس بالینی مرکز تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی
 • روان درمانگر مرکز خدمات روانشناختی یاریگر
 • مدیر بخش روانشناسی و روان درمانگر کلینیک اعصاب و روان دکتر فاطمه پورانصاری
 • درمانگر تخصصی درمان اختلالات وابستگی به مواد محرک و مخدر دکتر پورانصاری
 • دارای تاییدیه گذراندن کارگاه آموزشی رفتار درمانی شناختی برای اختلال وسواس فکری و عملی

 • گذراندن دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری برای اختلالات خلقی و اضطرابی

 •  گذراندن دوره آموزشی تحلیل روابط متقابل برای زوجین

 • شرکت در برنامه آموزش مداوم اختلالات وابستگی

 • برگزار کننده کارگاه آموزش مهارت های زندگی

 • برگزار کننده گروه درمانی برای معتادین وابسته به مواد مخدر و محرک

 • برگزار کننده گروه درمانی مبتنی بر معنویت درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

 • برگزار کننده گروه درمانی مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر در بیماران مبتلا به اختلالات جنسی

 • برگزار کننده گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی در افراد مبتلا به اختلالات خوردن

 • برگزار کننده کارگاه آموزشی درمان خیانت زناشویی بر اساس مدل شناختی رفتاری

1)the effectiveness of mindfulness training on mental health and hope in patients with breast cancer:Indian journal of fundamental and applied life sciences;2015
2)the effectiveness of positive psychotherapy (ppt)on self efficacy and perceived stress in breast cancer patients :Indian journal of fundamental and applied life sciences;2016
۳)مدلیابی روابط ساختاری سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر اساس حس انسجام ،انعطاف پذیری روانشناختی ،و تکانشگری با میانجی گری نارضایتی از بدن در بیماران قلبی عروقی مبتلا به چاقی :دانشگاه علوم پزشکی مشهد :۱۳۹۸
۴)پیش بینی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر اساس حس انسجام ،انعطاف پذیری روانشناختی و تکانشگری در بیماران قلبی عروقی مبتلا به چاقی،دانشگاه اسلامشهر،۱۳۹۹