دکتر یزدانی

فرزانه یزدانی

کاندیدای دکتری روانشناسی

دکتری: کاندیدای دکتری روانشناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد: روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه ازاد تهران مرکز
کارشناسی: روانشناسی عمومی

 • فعالیت کاری دربخش روانشناسی بیمارستان بوعلی
  کاورزی وفعالیت و دوره های سوپر ویژنی در دفاتر مشاوره دکتر ثنایی، دکتر حمیدپور، دکتر محمودی
  فعالیت درمرکز مشاوره فرانگاه نو
  فعالیت در مرکز روانشناسی پیشرو
  رواندرمانگر کلینیک روانشناسی ذهن آرا
  برگزار کننده کارگاه های مهارت های موثر ارتباطی زوجین
  برگزار کننده کارگاه های مهارت های فرزند پروری
 • دوره های زوج درمانی دانشگاه تهران
  دوره مبانی واصول CBTبا دکتر حمیدپور.
  دوره درمان افسردگی CBTدکتر حمید پور.
  دوره خیانت دکتر حمید پور
  دوره درمان GADدکتر پور شریفی
  دوره اسکیما تراپی دکتر حمید پور
  دوره ACT دکتر حمیدپوردوره سوپرویژنیCBT دکتر حمیدپور
  دوره سوپر ویژنی اسکیما تراپی ،طرحواره درمانی دکتر حمید پور
  دوره تست بینه دکتر کامکاری
  دوره تست وکسلر دکتر کامکاری
  دوره تربیت رفتاری کودک دکتر تبریزی
  دوره های سکس تراپی وتربیت جنسی کودک خانم دکتر دانشوریان
  دوره تست هارتمن دکتر محمودی
  دوره مثبت اندیشی دکتر محمودی
  دوره ترییت درمانگر کودک و نو جوان بیمارستان روزبه انجمن روانپزشکی کودک
  دوره روانی حرکتی دکتر افروز
  کارگاه ژنتیک
  دوره خانواده درمانی سیستمی مینوچین دکتر ثنایی
  کارگاه مثلث ومثلث سازی سیستمی دکتر ثنایی
  دوره خیانت در روابط در خانواده درمانی سیستمی دکتر ثنایی
  دوره خیانت در روابط دکتر حمید پور
  دوره های سکس تراپی دانشگاه تهران
  دوره طلاق در درمان سیستمی دکتر ثنایی
  دوره سوپر ویژن تربیت خانواده درمانگرو مشاوره ازدواج دکتر ثنایی
  خانواده وزوج درمانگر.مشاوره پیش از ازدواج ،طلاق،خیانت زناشویی، شکست عاطفی وکودک ونوجوان .
 • مقایسه سبک زندگی و دلبستگی مادران کودکان دارای ADHD با مادران کودکان بهنجار